Truyền thống

Tin tức hàng ngày

Kế hoạch công tác

Tài nguyên

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục

Kế hoạch Tự đánh giá

Chủ nhật - 14/04/2013 19:25

UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

TRƯỜNG THCS TRÀNG SƠN

 
Số: 01-2012/ KH-TĐG KĐCL

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           Tràng sơn, ngày 10  tháng 9  năm 2012.

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
TRƯỜNG THCS TRÀNG SƠN

 
 
 
I- Mục đích và phạm vi tự đánh giá:
1-Mục đích của tự đánh giá.
 1.1- Thông qua tự đánh giá nhà trường tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.
1.2-  Để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường.
1.3- Để báo cáo với cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2- Phạm vi tự đánh giá.
Phạm vi tự đánh giá thực hiện bao quát toàn bộ các hoạt động giáo dục của Trường THCS Tràng Sơn theo bộ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở ban hành theo Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể đánh giá theo 5 tiêu chuẩn gồm 36 tiêu chí, 108 chỉ số.
II- Hội đồng tự đánh giá:
1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định Số: 16-2009/QĐHT-TĐG KĐCL, ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường THCS Tràng Sơn. Hội đồng gồm có 09 thành viên .
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Trần Văn Thư  Hiệu trưởng            Chủ tịch HĐ
2 Đào Quang Nam Phó Hiệu trưởng     Phó Chủ tịch HĐ
3 Lê Thị Thu Hằng      Thư ký HĐ trường   Thư ký HĐ
4 Ng. Thị Vân Anh Tổ trưởng tổ KHTN     Uỷ viên HĐ
5 Ng. Thị Lan Phương                Tổ trưởng tổ KHXH      Uỷ viên HĐ
6 Cao Thị Hồng        Tổ trưởng tổ VP       Uỷ viên HĐ
7 Phạm Thị Thuỷ       Giáo viên Giỏi Uỷ viên HĐ
8 Phan Thị Nga Tổ phó tổ KHTN                Uỷ viên HĐ
9 Nguyễn Công Tình Tổng phụ trách Đội               Uỷ viên HĐ
 
2- Nhóm thư ký
Nhóm thư ký của Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định Số: 17-2012/QĐHT-TĐG KĐCL, ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường THCS Tràng Sơn. Hội đồng gồm có 03 thành viên
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Lê Thị Thu Hằng        Thư ký HĐ trường    Nhóm trưởng Nhóm thư ký
2 Ng. Thị Phương Thanh Giáo viên                Thành viên
3 Nguyễn Thị Liên Giáo viên                Thành viên

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
Để thực hiện đảm bảo công tác Tự đánh giá KĐCL nhà trường xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy động;  từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian cần được cung cấp cụ thể chi tiết như sau.
T
T
Tiêu chuẩn, Tiêu chí Các hoạt động
 
 
Thời điểm
huy động
Các nguồn lực
cần được
huy động/cung cấp
Ghi chú
Tiêu chuẩn Tiêu chí
1
 
I 1 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
2 - Thu thập, xử lý TT minh chứng;
- Hoạt động, cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
Các bộ phận chuyên môn;
Học sinh của nhà trường
 
3 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
-Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn,Tổng phụ trách đội
 
4 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì HĐ các Tổ chuyên môn; Tổ VP
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
Các tổ chuyên môn; Tổ VP hoạt động theo điều lệ.  
5 -Xây dựng KH chiến lược;
-Trình cơ quan chủ quản phê duyệt;
-Tìm hiểu nghiên cứu định hướng phát triển KT-XH của địa phương;
-Phân tích các nguồn lực của trường;
-Công bố công khai
-Rà soát, bổ sung, điều chỉnh.
-Từ 01/10 đến 31/10
-Tháng 11/2012
-Tháng 11/2012
 
 
 
-Thường xuyên;
-Nhân lực: Lãnh đạo.
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ.
 
6 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
7 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
8 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
9 - Thực hiện việc quản lý tài chính theo luật
- Cập nhật hồ sơ sổ sách.
-Thường xuyên Hiệu trưởng, Ban tài vụ  
    10 - Rà soát, thu thập, xử lý TT minh chứng;
- Lên kế hoạch và triển khai thực hiện.
-Thường xuyên
 
- Lãnh đạo, Ban ANTT trường học;
-Phối kết hợp các lực lượng
 
2 II 1 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì HĐ quản lý của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
 
Hiệu trưởng làm việc, công tác  theo điều lệ.  
2 - Thu thập, xử lý TT minh chứng;
- Hoạt động, cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
Các bộ phận chuyên môn;
Các cá nhân giáo viên
 
3 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
4 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
5 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
3 III 01 - Tổ chức thực hiện các hoạt động.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp
-Thường xuyên -Lãnh đạo, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS.
-Tài chính phục vụ HĐ.
 
02 - Khai thác sử dụng, bảo quản có hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp
-Thường xuyên -Lãnh đạo, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS.
-Tài chính phục vụ HĐ.
 
03 - Khai thác sử dụng, bảo quản có hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp
-Thường xuyên -Lãnh đạo, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS.
-Tài chính phục vụ HĐ.
 
04 - Khai thác sử dụng, bảo quản có hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp.
-Thường xuyên -Lãnh đạo, tổ văn phòng.
-Tài chính phục vụ HĐ.
 
05 - Khai thác sử dụng, bảo quản có hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp
-Thường xuyên -Lãnh đạo, nhân viên phụ trách thư viện.
-Tài chính phục vụ HĐ.
 
06 - Khai thác sử dụng, bảo quản có hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp.
-Thường xuyên -Lãnh đạo, nhân viên phụ trách thiết bị, giáo viên
-Tài chính phục vụ HĐ.
 
4 IV 01 - Tổ chức thực hiện các hoạt động.
- Cập nhật hồ sơ sổ sách.
-Thường xuyên Lãnh đạo, GVCN, Ban đại diện cha mẹ học sinh.  
02 - Tổ chức thực hiện các hoạt động.
- Cập nhật hồ sơ sổ sách.
-Thường xuyên Lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường.  
03 - Tổ chức thực hiện các hoạt động.
- Cập nhật hồ sơ sổ sách.
-Thường xuyên Lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường.  
5 V 01 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
02 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
03 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
04 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
05 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
06 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
07 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
08 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
09 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
10 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
11 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
12 -Thu thập, xử lý TT minh chứng;
-Duy trì hoạt động các tổ chức;
-Cập nhật hồ sơ sổ sách.
- Tháng 10/2012;
-Thường xuyên;
-Thường xuyên;
-Nhân lực:Các nhóm CT;
-Phương tiện hỗ trợ;
-Tài chính phục vụ HĐ
 
4. Công cụ đánh giá
Công cụ đánh giá Kiểm định chất lượng nhà trường sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở ban hành theo Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 5 tiêu chuẩn, 36 tiêu chí,108 chỉ số.
 
5.  Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chuẩn, tiêu chí
Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách, cá nhân thu thập Thời gian
thu thập
Kinh phí
thu thập
( đồng)
Ghi chú
I -Các văn bản của Đảng, Nhà nước về GD ĐT.
-Các Nghị quyết của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương.
-Các thông tin về hình thành và phát triển của nhà trường.
-Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.
- Các thông tin, hồ sơ về tổ chức nhà trường, công tác quản lý nhà trường;
- Các thông tin, hồ sơ về các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường,
- Các thông tin, hồ sơ về các Hội đồng trong nhà trường;
- Các thông tin, hồ sơ về các tổ chuyên môn, tổ văn phòng ,
- Các thông tin, hồ sơ về công tác ANTT trường học của nhà trường;
 
 
- Mạng Internet,
- Thư viện,
- Văn phòng đảng uỷ, UBND xã,
- Địa phương
-Văn phòng
-Hồ sơ lưu trữ trong nhà trường.
- Lãnh đạo,
- Thư ký;
- Tổ văn phòng.
 
 
- Lãnh đạo,
- Thư ký;
- Tất cả các nhóm công tác,
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
Tháng 9;10/2012 3 000 000  
II Các thông tin, hồ sơ về công tác tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.
 
 
- Các thông tin, hồ sơ hoạt động dạy- học, giáo dục; đánh giá xếp loại của  nhà trường
- Các thông tin, hồ sơ về công tácbồi dưỡng giáo viên trong nhà trường;
- Các thông tin, hồ sơ về công tác khen thưởng, kỷ luật của nhà trường;
-Văn phòng
-Hồ sơ lưu trữ trong nhà trường.
- Lãnh đạo,
- Thư ký;
- Tất cả các nhóm công tác,
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
 
Tháng 9;10/2012
 
 
Thường xuyên
4 000 000  
III Các thông tin, hồ sơ về quản lý tài chính và cơ sở vật chất. -Văn phòng
-Hồ sơ lưu trữ trong nhà trường.
- Lãnh đạo,
- Thư ký;
- Tất cả các nhóm công tác,
 
Thường xuyên và hoàn thành trước20/10/2012 2000 000  
IV Các thông tin, hồ sơ về quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội. -Văn phòng
-Hồ sơ lưu trữ trong nhà trường.
- Lãnh đạo,
- Thư ký;
- Các nhóm công tác,
Thường xuyên và hoàn thành trước20/10/2012 1 000 000  
V Các thông tin, hồ sơ về việc thực hiên chương trình giáo dục và các họt động giáo dục trong nhà trường bao gồm:
- Công tác kế hoạch;
- Hoạt đông chuyên môn của giáo viên;
- Công tác bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém; dạy học thêm;
- Hoạt dộng GDNGLL; giáo dụ địa phương;
- Công tác giáo dục thể chất; y tế học đường;
…………………..
Các thông tin, hồ sơ về đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.
-Văn phòng
-Hồ sơ lưu trữ trong nhà trường.
- Lãnh đạo,
- Thư ký;
- Ban tài vụ;
- Tổ văn phòng
Thường xuyên và hoàn thành trước20/10/2012 500 000  

6. Thời gian biểu
Thời gian Các hoạt động
Tháng
8/2012
Từ 25/8
đến 31/8
 
 - Lãnh đạo, thư ký hội đồng trường tham gia tập huấn công tác TĐG;
- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.
Tháng
9/2012
Từ 01/9
Đến 10/9
 
- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (TĐG);
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG;         
- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;
 
Từ 11/9
Đến 15/9
- Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;
- Hoàn thành kế hoạch TĐG.
Từ 15/9
Đến 30/9
- Triển khai dần công tác thu thập thông tin minh chứng;
- Xây dựng Cơ sở dữ liệu TĐG.
Tháng
10/2012
Từ 01/10
Đến 10/10
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thành Cơ sở dữ liệu TĐG
- Thu thập thông tin và minh chứng;
Từ 11/10
Đến 20/10
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;
- Thu thập thông tin và minh chứng;
Từ 21/10
Đến 31/10
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Rà soát , kiểm tra, xử lý hồ sơ.
 
 
Tháng
11/2012
Từ 01/11
Đến 10/11
- Hoàn thành xây dựng đề cương chi tiết.
- Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết);
Từ 11/11
Đến 20/11
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
- Các cá nhân, nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Từ 21/11
Đến 30/11
Họp Hội đồng TĐG để:
- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG;
Tháng
12/2012
Từ 01/12
Đến 10/12
- Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết);
- Tiến hành hoàn thiên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Dự thảo báo cáo TĐG.
Từ 11/12
Đến 20/12
- Tiếp tục xử lý thông tin, hoàn thiện hồ sơ;
- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG.
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG;
- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về dự thảo báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý.
- Họp Hội đồng TĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa;
- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
Từ 21/12
Đến 31/12
- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG
- Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)
Tháng
01/2013
Từ 01/01
Đến 10/01
- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;
- Nộp bản đăng ký kiểm định chất lượng và báo cáo TĐG.

                                                                              Tràng sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2012
                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                     
                                                                                             Trần Văn Thư
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

LIÊN KẾT TÀI LIỆU

Th kết nối
Mạng ioe
Mạng moet
Violym
Mang Edu
Sở GD&ĐT Nghệ An

VIDEO CLIP

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 35

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 565

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 202083